พ่อพันธุ์

FRONTIER ฟอร์นเทียร์พ่อพันธุ์สีน้ำ้ตาล เลขทะเบียน KCTH B07110028

.....................

1 เดือนเศษ ๆ ณ คอกโฮแกนฟิล่า

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550ทายาทจากคอก HOGANFILA

พ่อ คอร์เซิล CORCEL II DA SERRA DOITAHANDU >>แม่ ฟูบู FABULA II DA SERRA DOITAHANDU

KCTH B05100001-24220......................................................................KCTHB05100005

อายุ 2 เดือนกว่า ณ คอกโฮแกนฟิล่า

..

อายุ 3 เดือนเศษ ๆ

สัปดาห์แรก ณ คอกกระบี่ฟิล่า(ชายหาดสวนสาธารณะธาราเทศบาลกระบี่)

.......

อายุ 1 ขวบ

...............

อายุ 1 ขวบ 2 เดือน

. บริษัท เบสต์เพ็ทฟูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเศ...

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058